Tiedonsaanti ja hyvät jäsenedut kohtuuhintaan houkuttavat jäseneksi

Tiedonsaanti ja hyvät jäsenedut kohtuuhintaan houkuttavat jäseneksi

12.2.2021

Tutkimuksen mukaan uusien jäsenten kokemus leirintämatkailusta sisältää voimakkaan vapauden tunteen. Leirintämatkailun parhaita puolia ovat mahdollisuus tehdä omia valintoja, nähdä uusia paikkoja sekä mennä ja tulla oman pään mukaan.

Kantar TNS toteutti SF-Caravan ry:n toimeksiannosta uusien jäsenten tutkimuksen. Sähköpostitse toteutettuun tutkimuskyselyyn vastasi 799 vuonna 2020 liittynyttä jäsentä. Tutkimusaineisto kerättiin joulukuussa 2020. Tutkimuksen raportti on tutustuttavissa pdf-muotoisena liitteenä alla. 

Leirintämatkailu enemmistölle entuudestaan tuttua
Käytännössä kaikilla uusilla jäsenillä on aikaisempia kokemuksia leirintämatkailusta. Kaksi kolmesta (68 %) on yöpynyt aiemmin leirintämökissä, joka toinen teltassa leirintäalueella. Matkailuautossa on viettänyt yötä 56 prosenttia, matkailuvaunussa melkein yhtä moni (50 %).

Melkein kaksi kolmesta (64 %) kertoi olleensa jossain vaiheessa aiemmin lomamatkalla matkailuautolla tai – vaunulla. Runsas kolmannes (36 %) uusista jäsenistä oli puolestaan tehnyt kesällä 2020 elämänsä ensimmäisen lomamatkan matkailuajoneuvolla.

Naisia ja nuoria lisää mukaan, matkailuautoja vaunuja enemmän
Uusista jäsenistä hieman suurempi osa on naisia kuin vanhoista. Joukko on myös nuorempi kuin ns. vanhat jäsenet. 35-49-vuotiaita uusissa jäsenissä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin vanhoissa. Työntekijöitä uusissa jäsenissä on enemmän, eläkeläisiä melkein puolet vähemmän kuin vanhoissa jäsenissä.

Uusista jäsenistä 54 prosentilla on matkailuauto. 37 prosenttia kertoi omistavansa matkailuvaunun. Yhdellä sadasta on molemmat kulkupelit, kun vajaa kymmenesosa ei omista kumpaakaan.

Jäsenyydestä koituva hyöty kohtuuhintaan
Tutkimuksen mukaan tiedonsaanti on merkittävä syy SF-Caravanin jäsenyydelle. Kaksi uutta jäsentä kolmesta (67 %) kertoi saavansa sitä kautta informaatiota monista hyödyllisistä asioista. 45 prosenttia pitää Caravan-lehden merkitystä tärkeänä. 44 prosenttia kokee saavansa järjestöstä matkailuajoneuvoja koskevaa hyödyllistä tietoa, 37 prosenttia erilaista asiantuntija-apua.

Olivatpa jäsenyyden syyt mitkä hyvänsä, koetaan jäsenyydestä koituva hyöty saavutetuksi kohtuuhinnalla. Enemmistö (60 %) pitää jäsenmaksua kohtuullisena. Useampi kuin joka toinen ajattelee jäsenille tarjottavien etujen olevan hyviä (54 %).

Karavaanarit.fi ja tuttavat kiinnostuksen herättäjinä
SF-Caravaniin kohdistuneen kiinnostuksen taustalla oli useita lähteitä. Useimmin ratkaiseva innostus lienee syntynyt järjestön internetsivuilta saadun informaation ja tuttavan kertoman yhteisvaikutuksena.

27 prosenttia valitsi tässä yhteydessä SF-Caravanin verkkosivut. 22 prosentille ystävät tai tuttava oli suositellut asiaa,13 prosentille perheenjäsen ja 19 prosentille joku muu karavaanari. 20 prosenttia totesi, että tuttava oli jäsen. 16 prosenttia kertoi samaa sukulaisesta tai muuten läheisestä henkilöstä.

Eräät olivat saaneet informaatiota karavanaariliikkeestä esim. siellä olleesta Caravan-lehdestä (16 %) tai jossain muussa mediassa olleesta, aihetta käsittelevästä jutusta (13 %).

Jäsenedut ja -palvelut tärkeitä
Uusien jäsenten mielestä SF-Caravanin toiminnassa tärkeintä on jäsenetujen ja -palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen. Joka neljäs (26 %) uusi jäsen pitää sitä järjestön kaikkein tärkeimpänä tehtävänä. Lisäksi 40 prosenttia jonkin muun tehtävän valinneista on sitä mieltä, että tämä kuuluu muiden keskeisimpien asioiden joukkoon.

Leirintäpalveluiden laadun parantaminen ja leirintäalueiden ylläpitäminen ovat kaksi muuta uusien jäsenten SF-Caravanin kolmen tärkeimmän tehtävän joukkoon nostanutta asiaa.

Jäsenistöön kohdistuva tiedotus erottuu myös. Sitä ei voi pitää aivan yhtä keskeisenä kuin kolmea edellä mainittua asiaa. Se on silti tärkeämpi kuin muut kysymyksessä mainitut tehtävät (mm. yhteistyö viranomaisten kanssa karavaanarimatkailua koskevissa asioissa, karavaanareiden edun ajaminen poliittisessa päätöksenteossa sekä heidän asiansa pitäminen esillä julkisessa keskustelussa sekä yleisen liikenneturvallisuuden parantaminen ja siihen vaikuttaminen).

Vuonna 2018 toteutettuun jäsentutkimukseen verraten voidaan todeta, että SF-Caravanin tekemä yhteistyö viranomaisten kanssa karavaanimatkailua koskevissa asioissa, karavaanareiden etujen ajaminen poliittisessa päätöksenteossa sekä yleensäkin karavaanareiden asian saaminen julkisuuteen korostui vanhoilla jäsenillä uusia enemmän.

Tutkimuksia verrattaessa voi todeta, etteivät uudet vuonna 2020 liittyneet jäsenet ole kovin erilaisia vanhoihin verrattuna. Pienistä eroista huolimatta he ovat itse asiassa jopa hämmästyttävän samankaltaisia kuin jäsenistö ylipäänsä, ajatteleepa asiaa sosiodemografisten ominaisuuksien tai toimintaan liitettyjen toiveiden ja tarpeiden näkökulmasta.

Tutkimusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan alla.

SF-Caravan ry kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita.