Tartuntatautilain lisämääräysten huomioiminen yhdistystoiminnassa ja leirintäalueilla

Tartuntatautilain lisämääräysten huomioiminen yhdistystoiminnassa ja leirintäalueilla

11.3.2021

Tartuntatautilakiin (21.12.2016/1227) on lisätty väliaikaisina lisämääräyksinä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Osa näistä määräyksistä koskee myös SF-Caravanin jäsenyhdistysten toimintaa ja yhdistysten harjoittamien leirintäalueiden toimintaa.

Laissa ei mainita suoraan sanaa ”yhdistystoiminta” tai ”leirintäalue” vaan puhutaan ”yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- ja osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, hallinnasta vastaavan toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi” toiminnassaan huolehdittava, että:
- asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;
- asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja
- tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tulee järjestää sillä tavalla väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

Yhteenvetona tämä tarkoittaa, että

  • SF-Caravan leirintäalueet voivat toimia ja olla avoinna normaalisti
  • SF-Caravan leirintäalueet voivat päättää itse oman tilanteensa mukaan mahdollisista palvelujen rajoituksista (kausipaikat/kiertävät matkailijat) tartuntatautilaki ja muut viranomaisten määräykset huomioiden
  • SF-Caravan leirintäalueilla tulee noudattaa tähänkin saakka olleita turvallisuusmääräyksiä, kuten hyvää käsihygieniaa, ihmisten turvavälejä, kasvomaskin käyttöä ja asiakkaiden ohjeistamista turvamääräysten käyttöön
  • SF-Caravan leirintäalueilla pystytään valvomaan turvallisuusmääräysten noudattamista
  • Kaikkien yhteisten tilojen siivousta tehostetaan mahdollisuuksien mukaan
  • Kaikkien muutosten tekemiseen tulee varautua nopeastikin, mikäli epidemian hallitsemattoman leviämisen estäminen sitä vaatii.

Leirintäalueiden sisätilat

Jos on ilmeistä, että tartuntatautilain 58 d §:n mukaisia ja muita jo toteutettuja toimenpiteitä ei voida pitää toimintaan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä ja jos se on covid-19-epidemian hallitsemattoman leviämisen estämiseksi välttämätöntä, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi antaa toimialueellaan kaikkia toimijoita velvoittavan päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat on suljettava asiakkailta ja osallistujilta.

Yhteenvetona tämä tarkoittaa, että

  • sisätilat, tuvat, oleskelutilat, kerhohuoneet yms. voivat olla avoinna vain siten, että sisätiloissa voidaan kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa välttää ihmisten lähikontaktia. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden (2) metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.
  • laissa mainitaan myös tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat eli tanssien ja karaoken järjestämisistä kannattaa vakavasti harkita.

Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon tiedossa oleva asiantuntemus siitä, muodostaako asiakkaiden tai osallistujien fyysinen läheisyys toisiinsa tai yhtä aikaa paikalla olevien ihmisten määrä tai muu sijoittuminen tilassa taikka taudin leviäminen pintojen välityksellä erityisen riskin covid-19-taudin leviämiselle, sekä se, onko toiminnassa tai siihen käytettävissä tiloissa erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle. Mikäli yhteisten tilojen käyttöä ei pystytä asianmukaisesti valvomaan, on syytä harkita tilojen sulkemista tai käytön rajoittamista.

Saunat

Toistaiseksi leirintäalueiden saunoja ja suihkuja ei tartuntatautilain perusteella ole määrätty ehdottomasti suljettaviksi, mutta se mahdollisuus on lain mukaan olemassa, mikäli muilla toteutetuilla toimenpiteillä ei voida tartuntariskiä pienentää ja sulkeminen on epidemian hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä. Päätöksen asiasta tekevät kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin ja aluehallintovirasto. Päätös on velvoittava, mikäli sellainen päätös kohdalle sattuu.

Leirintäalueen sauna on tartuntatautilain 58 g pykälässä mainittu ”yleinen sauna”, joka rinnastetaan esim. uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden saunoihin pukuhuoneineen.

Saunojen ja suihkujen käytöstä ja mahdollisista rajoituksista tekevät päätöksen leirintäalueen pitäjät itse paikallistason viranomaisohjeita kuultuaan. Saunavuorojen osallistujamäärää voidaan alueilla rajoittaa, muuttaa perhesaunoiksi tai poistaa käytöstä kokonaan. Huom! Kaikissa tapauksissa leirintäalueen pitäjän tulee voida huolehtia saunojen hygieniasta ja kunnollisesta puhdistamisesta saunavuorojen jälkeen.

Kokoontumisrajoitukset

Viranomainen voi asettaa alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

Kokoontumisia koskevissa rajoituksissa ja suosituksissa on alueellisia eroja sen mukaan, missä epidemian vaiheessa alue on. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hyvästä hygieniasta ja turvaväleistä ovat voimassa kaikissa vaiheissa.

Epidemian perustasolla yleiset hygieniatoimet ovat velvoittavia kaikissa asiakas- ja osallistujatiloissa suoraan lain nojalla.

Epidemian kiihtymisvaiheessa viranomainen voi tehdä päätöksen, että toiminta on järjestettävä siten, ettei lähikontakteja synny. Tämä koskee myös harrastustoimintaa.

Epidemian leviämisvaiheessa kunta tai aluehallintovirasto voi sulkea asiakkaiden ja osallistujien käyttöön tarkoitetut elinkeino- ja muun toiminnan tilat kahdeksi viikoksi myös yksityisten tilojen osalta. Yksityisten tilojen sulkeminen voi koskea ainoastaan tartuntatautilaissa määriteltyjä tiloja, joita ovat mm. sisäliikunta- ja urheilutilat, uimahallit, tanssipaikat, huvipuistot ja sisäleikkipuistot. Omat tilansa kunnat voivat sulkea pidemmäksikin aikaa. Lisätoimena leviämisvaiheessa olevilla alueilla on yli 6 hengen kokoontumisrajoitus ja yli 6 hengen yksityistilaisuuksien välttäminen.

Tämän hetken tilanne ja yhdistysten kokousten järjestäminen

Eri tilaisuuksien kokoontumisrajoitukset ovat tällä hetkellä asetettu korkeintaan 6 - 20 henkilöön alueesta riippuen. Monet yhdistykset ovat järjestämässä kevätkokouksia ja vuosikokouksia.

SF-Caravan ry suosittelee kokousten järjestämistä etäkokouksina. Nyt voimassa olevan poikkeuslain (677/2020) nojalla yhdistysten kokoukset voidaan järjestää etäkokouksina, vaikka sellaista mahdollisuutta ei yhdistyksen säännöissä olisikaan. 

 

Lisätietoja: SF-Caravan ry, toiminnanjohtaja Timo Piilonen, puh. 050 592 6561

Tartuntatautilain lisämääräykset: https://finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210147

SF-Caravan ry:n tiedotteet koronaviruspandemiaan liittyen.